Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

Opis kursa

FOND ČASOVA:10 ČASOVA/10 STUNDEN PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS:U manjoj grupi polaznika kursa treniraju se veštine i teme vezane za odredjene profesije. Polaznici u ovom modulu uče kako da, u različitim situacijama,ubedljivo diskutuju,prezentuju i pregovaraju, a da pritom izbegavaju najčešće greške.  FOND ČASOVA:TRAJANJE: 4 ČASA/DAUER : 4 STUNDEN

DEUTSCH FUER AUSLÄNDER/POSLOVNI NEMACKI ZA STRANCE
KURS 1. MÜNDLICHE KOMMUNIKATION KURS/1. USMENA KOMUNIKACIJA
OBLASTI RADA: Diskutieren/Diskutovanje
Präsentieren/Prezentacija
Verhandeln/Pregovaranje
Fachwortschatz/Fond stručnih reči
Übungen/Vežbe
KURS 2. TELEFONKOMMUNIKATION/KURS 2. TELEFONSKA KOMUNIKACIJA
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: U ovom modulu kandidati uče kako da obavljaju poslovne telefonske razgovore,
kako da u telefonskom kontaktu ostvare komunikaciju sa željenim efektom, a da pri tom telefonski razgovor bude učtiv,precizan i jasan, kao i da ima potrebno trajanje.U ovom kursu kandidati uče i kako da reševaju problem u telefonskom razgovoru.
OBLASTI RADA: Geschäftliche Telefonate/Poslovni telefonski razgovori
Problemlösung am Telefon/Rešavanje problema telefonom
Fachwortschatz/Fond stručnih reči
KURS 3. GESCHÄFTSSCHRIFTVERKEHR KURS/3. POSLOVNI DOPISI
FOND ČASOVA: TRAJANJE : 6 ČASOVA/DAUER : 6 STUNDEN
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: U ovom modulu kandidati se upoznaju sa vrstama poslovnih dopisa, njihovim sadržajem i formom.
Posebna pažnja obraća se načinu pisanja izveštaa i protokola,kao i rešavanju problema putem poslovnih dopisa.
OBLASTI RADA: Verschiedene Arten der Schriftsachen/Vrste poslovnih dopisa
Geschäftsbriefe, E-Mails, Berichte/Poslovna pisma, elektronska pošta, izveštaji
Problemlösungen im Schriftverkehr/Rešavanje problema u pisanoj korespodenciji
KURS 4. AUSSENHANDEL KURS/4. SPOLJNA TRGOVINA
FOND ČASOVA: TRAJANJE : 8 ČASOVA/DAUER : 8 STUNDEN
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: Ovaj modul posvećen je kandidatima koji se bave medjunarodnom trgovinom.
Kandidati će se upoznati sa spoljnotrgovinskim dokumentima Nemačke, Švajcarske i Austrije, a tretiraće se i specifične informacije vezane za spoljnu trgovinu ovih zemalja.
OBLASTI RADA: Allgemeine Informationen/Opšte informacije
Brancheninfos/Specifične informacije
Aussenhandel Dokumente/Dokumenti u spoljnoj trgovini
Handel/Trgovina
DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER , Jobsuche/KONKURISANJE ZA POSAO
FOND ČASOVA: 20 ČASOVA/20 STUNDEN
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: Ovaj kurs, predvidjen za manju grupu polaznika, sprema kandidate koji traže posao.Kurs se sastoji iz više modula u kojima seuči kako se pišu dopisi za konkurisanje za posao koji zadržavaju pažnju odgovarajuće osobe kod poslodavca. Posebna pažnja posvećena je biografiji kao sastavnom delu konkurisanja za posao. U trećem modulu kandidati se spremaju kako da ostvare svoje ciljeve vezane za karijeru.
OBLASTI RADA: Bewerbung/Konkurisanje za posao
Bewerbungsschreiben/Dopis za konkurisanje
Online Bewerbung/Konkurisanje on-line
Bewerbungstipps/Predlozi za konkurisanje
Vorstellungsgespräch/Intervju
Lebenslauf/Biografija
Lebenslaufvorlage/Uzorak biografije
Checkliste/Ček lista
Fremdsprachenkenntnisse/Poznavanje stranih jezika
Dritte Seite/Treća strana
Kariere/Karijera
Gehaltsvorstellung/Predstava o plati
Minijobs/Mini poslovi
Arbeitszeugniss entschlüsseln/Razumevanje radne ocene
Beiträge zum Arbeitsrecht/Dodaci iz radnog prava