Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

 
   
   
LITERATURA: ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA Sl.Gl. RS BR. 124-2012
  PODZAKONSKI AKTI, U SKLADU SA ZAKONOM I PRAVILNICI.
   
FOND ČASOVA: 2 ČASA DNEVNO 2 PUTA NEDELJNO 16 ČASOVA MESEČNO
TEMPO RADA:  
PREDAVAČI: PREDAVAČI SA SERTIFIKATOM UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
   
   
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: JAVNE NABAKE U PRAKSI.
OBLASTI RADA: PLAN NABAVKI I FINANSIJSKI PLAN NARUČIOCA
  INTERNI AKT NARUČIOCA
  VRSTE POSTUPAKA
  POKRETANJE TENDERA(PROCEDURA, SLED DOKUMENATA)
  TENDERSKA DOKUMENTACIJA (OBAVEZNI ELEMENTI)
  OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
  NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI
  NABAVKE U OBLASTI ENERGRTIKE, SAOBRAĆAJA, VODOPRIVREDE I TELEKOMUNIKACIJA
  IZVEŠTAVANJE (KVARTALNO I GODIŠNJE)
  OPŠTI REČNIK NABAVKE
  ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA I JAVNOG INTERESA
  PITANJA I ODGOVORI
   
   
   
CENA: