Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

ENGLESKI JEZIK ZA PRAVNIKE
LITERATURA: Legal English, audio cd, dodatni materijali
FOND ČASOVA: napraviti naknadno
TEMPO RADA: u blokovima vikendom
PREDAVAČI: Profesori engleskog sa odredjenim poslovnim iskustvom
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: Opšti deo,kompanijsko pravo,ugovori,prodaja dobara i usluga
OBLASTI RADA: Opšti deo:
Pravni sistemi
Zakonski i podzakonski akti
Vrste sudova
Dokumenta i uloge
Latinski jezik
Kompanijsko pravo:
Formiranje kompanija
Dokumentacija
Funkcije u kompaniji
Kapitalizacija
Prava deoničara
Upravljanje i nadzor
Promene u kompanijama
Restruktuiranje kompanija
Ugovori:
Formiranje ugovora
Različiti oblici ugovora
Ugovorne klauze
Elektronski ugovori
Kršenje ugovora
Nadoknada štete po ugovorima
Prenos ugovora
Prava trećih lica
Prodaja dobara i usluga:
Zakonska regulativa
Nekretnine i pokretna imovina
Intelektualna svojina
Hartije od vrednosti
Transakcije
Dužničko poverilački odnosi