Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

LITERATURA: ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA Sl.Gl. RS BR. 124-2012
PODZAKONSKI AKTI, U SKLADU SA ZAKONOM I PRAVILNICI.
FOND ČASOVA: 2 ČASA DNEVNO 2 PUTA NEDELJNO 16 ČASOVA MESEČNO
TEMPO RADA:
PREDAVAČI: PREDAVAČI SA SERTIFIKATOM UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: JAVNE NABAKE U PRAKSI.
OBLASTI RADA: PLAN NABAVKI I FINANSIJSKI PLAN NARUČIOCA
INTERNI AKT NARUČIOCA
VRSTE POSTUPAKA
POKRETANJE TENDERA(PROCEDURA, SLED DOKUMENATA)
TENDERSKA DOKUMENTACIJA (OBAVEZNI ELEMENTI)
OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI
NABAVKE U OBLASTI ENERGRTIKE, SAOBRAĆAJA, VODOPRIVREDE I TELEKOMUNIKACIJA
IZVEŠTAVANJE (KVARTALNO I GODIŠNJE)
OPŠTI REČNIK NABAVKE
ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA I JAVNOG INTERESA
PITANJA I ODGOVORI